Sprawdziany semestralne i roczne

Nasi uczniowie dwa razy w roku przystępują odpowiednio do semestralnych i rocznych sprawdzianów wiedzy, które formułą zbliżone są do egzaminów zewnętrznych. Terminy ich przeprowadzenia ustala Rada Pedagogiczna do 15 października każdego roku szkolnego. 

 

Sprawdziany semestralne dla klas II i III GIM

 • Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski 15 grudnia 2017 r.
 • Przedmioty przyrodnicze oraz matematyka 18 grudnia 2017 r.

Sprawdziany semestralne dla klas VII SP

 • Język polski 15 grudnia 2017 r.
 • Matematyka 18 grudnia 2017 r.Sprawdziany roczne dla klas III

 • Język angielski (w ramach zajęć edukacyjnych)
 • Przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz matematyka
 • Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski

Sprawdziany roczne dla klas VII SP oraz II GIM

 • Przedmioty przyrodnicze ( biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz matematyka  4 czerwca 2018r.
 • Historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski 30 maja 2018r.

      Sprawdziany roczne z języków obcych dla klas VII SP oraz II i III GIM

 •  Język angielski - (w ramach zajęć edukacyjnych) 
 •  Drugi język obcy

 

Czas trwania – zróżnicowany, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce wydłużony zgodnie z zaleceniami;

czas standardowy:

 sprawdziany z przedmiotów matematyczno -przyrodniczych:

 przedmioty matematyczno- przyrodnicze/ 90 minut 

 matematyka/ 90 minut

 sprawdziany z przedmiotów humanistycznych:

 historia i  historia sztuki / historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut

język polski/ 90 minut

 sprawdziany językowe:

 90 minut

 Po sprawdzianach zajęcia zgodnie z planem.
 
W dniu sprawdzianów podczas zajęć lekcyjnych nie przeprowadza się sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy
(dotyczy klas piszących sprawdziany w danym dniu).
 
Terminy mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn.
 

 

 
 

 

Autor:Urszula Kielczewska